نمایشگاه ۲۰۱۲

GMC , Cilventa ,Germany ,2012

 

 

img_21

img_2180

 

 

img_2177

img_2183