نمایشگاه ۲۰۱۵

  • GVN , HVAC , IRAN , 2015

dsc_0639

dsc_0638

dsc_0673

dsc_0672IT , HVAC , IRAN , 2015

 

dsc_0640

 

 

dsc_0659

 

dsc_0645

image